Koszyk jest pusty

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY (OWS) F.H.U SOCHA:

 

1SPOSÓB DOKONYWANIA ZAMÓWIEŃ

 

1. Sprzedawcą jest Firma Handlowo - Usługowa "SOCHA" - Jan Grzegorz Socha z siedzibą ul. Ks.Z. Tynieckiego, nr 8

87-152 Wybcz, numer NIP: 9561510513, REGON: 871551688, zwana dalej: „F.H.U. SOCHA”.

2. Kupującym w rozumieniu Ogólnych Warunków Sprzedaży są przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 z późniejszymi zmianami.), tj. osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna (niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną), prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową. Postanowień Ogólnych Warunków Sprzedaży nie stosuje się do Kupujących będących konsumentami w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

3. Na potrzeby niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży określa się definicje:

 • 3.1. „Klient końcowy” – użytkownik, który nabył Towar od Kupującego.
 • 3.2. „Przewoźnik” – firma spedycyjna współpracująca z CAN AGRI w zakresie dostaw towarów.
 • 3.3. „Stała oferta” – określa towary znajdujące się w magazynach F.H.U. SOCHA, przeznaczone do sprzedaży.
 • 3.4. „Pod zamówienie” - określa towary nie znajdujące się w magazynach F.H.U. SOCHA, sprowadzane na specjalne zamówienie Kupującego.
 • 3.5. „Wydanie towarów” – przekazanie przesyłki do przewoźnika.
 • 3.6. „Drop shippingu” – model logistyczny wykorzystywany w sprzedaży przez Internet polegający na przeniesieniu procesu wysyłki towaru na F.H.U. SOCHA. Rola KUPUJĄCEGO w tym modelu logistycznym sprowadza się do zbierania zamówień i przesyłania ich do F.H.U. SOCHA, który realizuje wysyłkę towaru do klienta końcowego.
 • 3.7 „Dni robocze” – oznaczają dni od poniedziałku do piątku oraz dni nie będące dniami wolnymi od pracy w rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 90 z późniejszymi zmianami.);
 • 3.8. „towar” – rzecz ujęta w ofercie F.H.U. SOCHA, zamieszczonej na stronie internetowej www.fhu-socha.pl, w dniu złożenia zamówienia przez Kupującego;

4. Kupujący składa zamówienie przez platformę internetową na stronie www.fhu-socha.pl z zastrzeżeniem wyjątku, o którym mowa w ust. 7 poniżej.

 • 4.1. Zamówienie na towary ze Stałej oferty uznaje się za zaakceptowane przez F.H.U. SOCHA z chwilą informacji o przyjęciu zamówienia co następuje w dniu roboczym w którym zostało złożone zamówienie. 
 • 4.2 Zamówienie na towary „Pod zamówienie” uznaje się za przyjęte przez F.H.U. SOCHA, jeżeli F.H.U. SOCHA poinformuje o przyjęciu zamówienia w terminie do 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia. Brak informacji o przyjęciu zamówienia w terminie 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia poczytuje się za przyjęcie zamówienia przez F.H.U. SOCHA. F.H.U. SOCHA może odmówić przyjęcia zamówienia Kupującego bez podania przyczyn, zawiadamiając go o tym w terminie 5 dni roboczych od otrzymania zamówienia.

5. Komunikacja w sprawie zamówienia odbywa się za pośrednictwem www.fhu-socha.pl lub na dane kontaktowe wskazane w zamówieniu, złożonym na innych zasadach określonych w ust.7 poniżej.

6. Na Umowę Sprzedaży zawartą przez Strony składa się: zaakceptowane przez F.H.U. SOCHA zamówienie Kupującego i niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży. Złożenie zamówienia oznacza akceptację Ogólnych Warunków Sprzedaży przez Kupującego.

7. W szczególnych wypadkach dopuszcza się złożenie zamówienia w innej formie niż przez platformę internetową www.fhu-socha.pl , jeżeli z zamówienia będzie w sposób dostatecznie wynikać wola Kupującego zawarcia umowy sprzedaży z F.H.U. SOCHA, której przedmiotem jest konkretny towar znajdujący się w ofercie F.H.U. SOCHA. Zamówienie powinno zawierać co najmniej: imię i nazwisko Kupującego lub nazwę Kupującego; adres do doręczeń; dane do kontaktu, w szczególności numer telefonu oraz e-mail; oznaczenie towaru co do rodzaju i ilości; oświadczenie o akceptacji Ogólnych Warunków Sprzedaży. Zamówienie wymaga potwierdzenia przez F.H.U. SOCHA  w formie e-mail. F.H.U. SOCHA  poinformuje o przyjęciu zamówienia w terminie do 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia. Brak informacji o przyjęciu zamówienia w terminie 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia poczytuje się za przyjęcie zamówienia przez F.H.U. SOCHA. F.H.U. SOCHA nie przyjmuje zamówień składanych w formie telefonicznej – każde zamówienie wymaga formy pisemnej, udokumentowanej lub elektronicznej.

8. Rezygnacja przez Kupującego z całości lub części zamówienia po zawarciu Umowy Sprzedaży, a przed Wydaniem towaru, jak również wprowadzenie zmian w zamówieniu, które zostało zaakceptowane przez F.H.U. SOCHA, nie będą uwzględniane przez F.H.U. SOCHA, chyba że taka możliwość została zastrzeżona pisemnie w treści oferty F.H.U. SOCHA  lub w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia. Rezygnacja lub zmiana następują na zasadach określonych w ofercie F.H.U. SOCHA lub potwierdzeniu przyjęcia zamówienia.

 

2TERMINY I WARUNKI DOSTAW TOWARU

 

1. Wydanie towaru przez F.H.U. SOCHA następuje z chwilą jego oddania przewoźnikowi.

2. F.H.U. SOCHA zobowiązuje się do terminowego Wydania towarów. Jednakże, jeżeli Wydanie towaru jest niemożliwie w terminie określonym na podstawie Ogólnych Warunków Sprzedaży lub ustaleń z Kupującym, termin Wydania towaru może zostać zmieniony, o czym F.H.U. SOCHA poinformuje Kupującego. W takim wypadku Kupujący ma prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży, jeżeli termin dostawy został przesunięty o co najmniej 30 dni. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży może nastąpić wyłącznie na piśmie pod rygorem nieważności i nie później niż w terminie 30 dni od dnia zaakceptowania zamówienia przez F.H.U. SOCHA lub od dnia otrzymania przedpłaty, jeżeli F.H.U. SOCHA uzależni wykonanie Umowy od dokonania takiej przedpłaty.

3. Wyłącza się odpowiedzialność odszkodowawczą F.H.U. SOCHA z tytułu opóźnienia w Wydaniu towaru przez F.H.U. SOCHA. Powyższe ograniczenie nie dotyczy odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną z winy umyślnej. F.H.U. SOCHA nie odpowiada za opóźnienia w realizacji dostaw przez przewoźnika.

4. F.H.U. SOCHA zobowiązuje się Wydać towar, aby przewoźnik dostarczył towar na wskazane w zamówieniu miejsce znajdujące się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Miejscem dostawy towaru przez przewoźnika jest miejsce na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej znajdujące się pod adresem wskazanym w zamówieniu, a w przypadku braku jego wskazania miejscem dostawy jest adres siedziby Kupującego lub adres stałego miejsca wykonywania działalności gospodarczej, wskazany odpowiednio w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej.

5. Przy odbiorze przesyłki zawierającej zamówiony towar, Kupujący w obecności przewoźnika, jest zobowiązany sprawdzić stan przesyłki oraz ilość paczek lub palet, a w razie jej braków lub zewnętrznych uszkodzeń sporządzić z przewoźnikiem stosowny protokół oraz dokonać innych czynności niezbędnych dla ustalenia odpowiedzialności przewoźnika, w szczególności wykonać dokumentację zdjęciową przesyłki, pod rygorem utraty prawa powoływania się na uszkodzenia towaru w transporcie. Kupujący jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić F.H.U. SOCHA o okolicznościach, o których mowa w niniejszym punkcie, jednak nie później niż następnego dnia po dniu dostawy pod rygorem utraty roszczeń odszkodowawczych wobec F.H.U. SOCHA z tego tytułu. Szczegóły postępowania w przypadku stwierdzonych uszkodzeń przesyłki i niezgodności reguluje punkt VI punkt 5.  

6. Dla przesyłek, dostarczanych przez F.H.U. SOCHA na palecie EUR wymagany jest zwrot palety przez Kupującego poprzez przewoźnika. Jeżeli w terminie 30 dni od dnia doręczenia towaru Kupujący nie dokona zwrotu palety, Kupujący jest zobowiązany do zapłaty na rzecz F.H.U. SOCHA ceny w wysokości 35 zł netto za jedną paletę. Cena zostanie zapłacona na podstawie faktury VAT wystawionej przez F.H.U. SOCHA.

7. Dostawy przesyłek odbywają się tylko w dni robocze — od poniedziałku do piątku.

8. Jeśli towar zamówiony przez Kupującego został oznaczony w ofercie F.H.U. SOCHA  jako towar „Pod zamówienie”, termin wydania towaru będzie ustalony w drodze indywidualnych ustaleń Kupującego i Sprzedającego po zaakceptowaniu zamówienia przez F.H.U. SOCHA.

9. Czas realizacji zamówień (wydania towaru poprzez oddanie do przewoźnika):

 • 9.1. Zamówienie na towary znajdujące się w Stałej ofercie przesłane do godziny 14:00 - wysyłka w tym samym dniu roboczym;
 • 9.2. Zamówienie na towary znajdujące się w Stałej ofercie przesłane po godzinie 14:00 - wysyłka następnego dnia roboczego;

10. Odbiór osobisty zamówionego towaru jest możliwy po wcześniejszych uzgodnieniu z Działem Obsługi Klienta i w terminie uzgodnionym z tym Działem, jednak nie wcześniej niż jeden dzień roboczy po uzgodnieniu takiej możliwości.

11. Koszty transportu podstawowego dla potwierdzonych zamówień:

 • 11.1. Kompletne zamówienie o potwierdzonej wartości równej lub większej 700 zł netto - koszt transportu pokrywa F.H.U. SOCHA;
 • 11.2. Kompletne zamówienie o potwierdzonej wartości poniżej 700 zł netto - koszt transportu pokrywa Kupujący;
 • Wprowadzamy jedną dzienną opłatę logistyczną w wysokości 20.00 netto. Jednak, jeżeli potwierdzona wartość złożonych zamówień do godziny 14:00 dnia roboczego przekroczy 700 zł netto opłata logistyczna nie zostanie naliczona.  

12. Koszty dodatkowe ponoszone przez Kupującego niezależne od wartości potwierdzonego zamówienia i kosztów transportu podstawowego:

 • 12.1. Wysyłka towaru za pobraniem - 10 zł netto
 • 12.2. Wysyłka towarów niebezpiecznych podlegających ustawie ADR - 20 zł netto / przesyłka
 • 12.3. Wysyłka towarów nie mieszczących się w obrysie palety EUR, gabarytowych, długich lub o łącznej wadze powyżej 2500 kg dla jednego zamówienia – Kupujący jest zobowiązany pokryć dodatkowe koszty transportu, niezależnie od wartości zamówienia, o których zostanie poinformowany niezwłocznie przez Dział Obsługi Klienta.  

13. Powyższe koszty nie dotyczą realizacji zamówień metodą drop shippingu, które to ustalane są indywidualnie.

14. F.H.U. SOCHA ma prawo podejmowania decyzji dotyczącej sposobu pakowania a tym samym ilości opakowań.

15. W przypadku reklamacji koszt przesyłki towarów reklamowanych do F.H.U. SOCHA pokrywa Kupujący, a koszt przesłania z powrotem towaru naprawionego lub wymienionego pokrywa F.H.U. SOCHA (niezależnie od wartości towaru reklamowanego). Kupujący ponosi koszty odesłania towaru reklamowanego przez F.H.U. SOCHA do Kupującego w przypadku, gdy reklamacja była nieuzasadniona.

16. Do odbioru towaru w imieniu Kupującego uprawnieni są jego pracownicy, zleceniobiorcy oraz inne osoby działające w jego imieniu. Odbiór będzie się odbywał przez pokwitowanie odbioru na liście przewozowym lub odrębnym dokumencie WZ.

17. Wszelkie kwoty powołane w Ogólnych Warunkach Sprzedaży zostaną powiększone o podatek VAT w wysokości przewidzianej przepisami prawa podatkowego.

18. Koszty o których mowa w niniejszym pkt II, w zakresie w jakim obciążają Kupującego, są płatne na zasadach określonych dla płatności ceny za towar.

 

3REALIZACJA ZAWARTEJ UMOWY

 

 1. F.H.U. SOCHA ma prawo do wstrzymania wykonania Umowy Sprzedaży i wydania towarów w razie niedokonania wymaganej przedpłaty.

2. F.H.U. SOCHA ma prawo wstrzymać wykonanie wszystkich lub niektórych Umów Sprzedaży zawartych z danym Kupującym, a także wstrzymać przyjęcie do realizacji nowych zamówień Kupującego, w razie powstania jakiejkolwiek zaległości w płatności wymagalnych faktur lub w razie przekroczenia ustalonego z danym Kupującym limitu kredytowego tj. limitu niewymagalnych wierzytelności F.H.U. SOCHA  wobec Kupującego powiększonego o wartość potwierdzonych zamówień

3. Wyłącza się odpowiedzialność F.H.U. SOCHA z tytułu utraconych przez Kupującego korzyści ani nie ponosi odpowiedzialności za roszczenia osób trzecich zgłaszane do Kupującego.

 

4ZAPŁATA CENY

 

1. Zamówienia są składane w oparciu o aktualną na dzień składania zamówienia ofertę i cennik F.H.U. SOCHA udostępnione za pośrednictwem strony internetowej www.fhu-socha.pl

2. Kupujący i F.H.U. SOCHA mogą uzgodnić dla danego towaru cenę inną niż wynikająca z cennika F.H.U. SOCHA.

3. Kupujący zobowiązuje się do zapłaty ceny w wysokości i terminie wynikającym z wcześniejszych uzgodnień dokonanych z klientem i wpisanych do systemu sprzedaży F.H.U. SOCHA. Zapłata ceny nie może nastąpić przez potrącenie, chyba że F.H.U. SOCHA i Kupujący uzgodnią inaczej.

4. Strony mogą ustalić, iż płatność dokonywana jest przy odbiorze towaru (płatność za pobraniem) lub poprzez przedpłatę.

5. W przypadku 21-dniowego opóźnienia Kupującego w płatnościach na rzecz F.H.U. SOCHA z jakiegokolwiek tytułu, F.H.U. SOCHA jest uprawniony do odstąpienia od Umowy Sprzedaży. Prawo do odstąpienia wykonuje się przez złożenie pisemnego oświadczenia F.H.U. SOCHA w terminie 30 dni (trzydziestu dni) od dnia akceptacji zamówienia przez F.H.U. SOCHA.

6. Kupujący upoważnia F.H.U. SOCHA do wystawiania faktur VAT bez podpisu osoby upoważnionej do ich odbierania w imieniu Kupującego.

7. Za dzień otrzymania zapłaty uważa się dzień wpłynięcia środków pieniężnych na konto F.H.U. SOCHA.

 

5ZWROT TOWARÓW

 

1.  Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827), każdy klient ma prawo, bez podania przyczyny do zwrócenia zakupionego przez internet towaru w przeciągu 14 dni. Za pierwszy dzień uznaje się datę odebrania przez odbiorcę towaru, a nie dzień złożenia zamówienia. Zgodnie z ustawą klient ma możliwość zwrotu nieuszkodzonych towarów na zasadach zgodnych z warunkami zwrotów obowiązującymi w F.H.U. SOCHA w terminie nie dłuższym niż 14 dni.

2. Wysyłka zwracanego towaru nie może nastąpić wcześniej niż przed wyrażeniem zgody przez F.H.U. SOCHA na zwrot Przesyłka powinna być nadana w sposób zgodny z warunkami zwrotów F.H.U. SOCHA. W przypadku wysłania zwrotu bez akceptacji F.H.U. SOCHA Kupujący jest zobowiązany do pokrycia wszelkich kosztów transportu i przechowywania. Wszelkie dalsze postanowienia obowiązują pod warunkiem wyrażenia przez F.H.U. SOCHA zgody na zwrot towaru.

3. Zwrot towarów:

 • 3.1. W celu dokonania zwrotu należy wypełnić formularz znajdujący się na stronie internetowej www.fhu-socha.pl, w sekcji moje konto/moje zamówienia/zwroty znajdzie się faktura lub paragon zakupowa.
 • 3.2. W przypadku braku dostępu do strony internetowej www.fhu-socha.pl dopuszcza się dokonanie zwrotu według ściśle określonych zasad obowiązujących w F.H.U. SOCHA. Wypełniony formularz zwrotu należy przesłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., formularz dostępny jest w Dziale Obsługi Klienta.
 • 3.3. F.H.U. SOCHA po otrzymaniu zgłoszenia informuje Klienta czy i które towary i kiedy będą mogły być zwrócone oraz w jakiej cenie;
 • 3.4. Towary zwracane w terminie od 0 do 14 dni od daty wystawienia faktury będą przyjmowane od Klienta na podstawie dokumentu wydania Klienta zawierającego numer faktury lub paragonu sprzedaży F.H.U. SOCHA, na podstawie, której Klient otrzymał towar, w cenie wynikającej z faktury lub paragonu sprzedaży. 
 • 3.5 Po upływie 14 dni od daty wystawienia faktury zakupu towaru zwroty nie mogą być dokonywane.
 • 3.6. W ciągu 14 dni od daty otrzymania zwracanego towaru i jego weryfikacji F.H.U. SOCHA wystawi fakturę korygującą i prześle ją w formie elektronicznej i na adres wskazany przez Kupującego, na co Kupujący wyraża zgodę.
 • 3.7. Klient zwracający towar otrzyma zwrot kwoty wynikającej z korekty dopiero po wpływie do F.H.U. SOCHA potwierdzenia otrzymania przez klienta korekty wraz z datą wpływu do jego firmy. W przypadku, gdy zwrot należnej kwoty ma nastąpić w drodze przelewu bankowego warunkiem zwrotu jest podanie numeru rachunku bankowego, na który należy dokonać przelew.  

4. Weryfikacja towarów do zwrotu następuje w F.H.U. SOCHA wg następujących zasad:

 • 4.1 Przedmiotem zwrotu mogą być tylko i wyłącznie towary ze Stałej oferty firmy F.H.U. SOCHA,
 • 4.2. Towary pełnowartościowe, czyste, bez znaków użytkowania, bez dodatkowych etykiet czy naklejek.
 • 4.3. Towar musi być w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu z wymaganą dokumentacją i w takim stanie, że można je bezpośrednio złożyć na magazynie w celu dalszej odsprzedaży;
 • 4.4. Zwrotowi podlegają tylko te towary, których wartość w jednostkowych cenach netto (zgodnie z warunkami sprzedaży każdego klienta) w F.H.U. SOCHA przekracza 20 zł;
 • 4.5. Termin przydatności zwracanego towaru nie może być krótszy niż 180 dni przed upływem jego daty ważności.

5. Koszt dostarczenia zwracanych towarów ponosi Kupujący.

6. Zwrotowi nie podlegają towary:

 • 6.1. Zakupione w promocji.
 • 6.2. Z linii dodatków paszowych i preparatów dietetycznych.
 • 6.3. Sprowadzone Pod zamówienie Kupującego.
 • 6.4. Wyprzedażowe (informację o wyprzedaży towaru Kupujący otrzymuje w chwili składania zamówienia).
 • 6.5. Niepełnowartościowe i Uszkodzone przeznaczone do wyprzedaży po obniżonej cenie. (Informację o tym fakcie kupujący otrzymuje w chwili składania zamówienia).
 • 6.6. Wycofane z oferty sprzedaży firmy F.H.U. SOCHA (informację o wycofaniu produktu ze sprzedaży można uzyskać u Regionalnego Managera Regionu, w Dziale Obsługi Klienta lub Dziale Reklamacji i Zwrotów).

7. W celu zmniejszenia kosztów przewozu Kupujący może zwrócić się do F.H.U. SOCHA ze zleceniem przewozu przewoźnikowi, z którym F.H.U. SOCHA posiada podpisaną umowę gwarantującą niższy koszt przesyłki. W takim przypadku F.H.U. SOCHA obciąży poniesionymi kosztami przewozu Kupującego.

8. Regionalny Manager Regionu oraz Serwis F.H.U. SOCHA nie jest uprawniony do odbioru zwracanego przez Kupującego towaru.

9. Jeżeli Kupujący dokona zwrotu towarów niepełnowartościowych lub nie spełniających warunków opisanych punkcie 6. znajdującym się powyżej, F.H.U. SOCHA odeśle te towary do Kupującego na koszt Kupującego zgodnie ze stawkami nominalnymi przewoźników.

10. Powyższe zasady mają zastosowanie do wszystkich zwrotów dokonywanych po dacie 02.01.2021.

11. Weryfikacji czy dany towar przeznaczony do zwrotu, spełnia powyższe warunki, dokonuje Dział Reklamacji i Zwrotów F.H.U. SOCHA.

 

6REKLAMACJE

 

1. Gwarancja udzielona jest przez producenta towaru na warunkach określonych w karcie gwarancyjnej dołączanej do towaru.

2. W przypadku braku karty gwarancyjnej producenta towaru F.H.U. SOCHA udziela 12-miesięcznego okresu gwarancji, liczonego od daty zakupu towaru przez Kupującego. Terytorialny zasięg ochrony gwarancyjnej obejmuje Rzeczpospolitą Polską. W przypadku wystąpienia wad fizycznych towarów Kupujący może żądać wyłącznie usunięcia wad. Zgłoszenia wad fizycznych należy wysyłać na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminach wskazanych w pkt 5 poniżej. F.H.U. SOCHA jest zobowiązany do usunięcia wad w terminie 14 dni od dnia uwzględnienia reklamacji — termin ten ulegnie wydłużeniu, w przypadku konieczności sprowadzenia towaru lub części zamiennych niezbędnych do naprawy, o czas potrzebny na to sprowadzenie. 

3. Odpowiedzialność F.H.U. SOCHA z tytułu rękojmi za wady towaru zostaje wyłączona. Odpowiedzialność odszkodowawcza F.H.U. SOCHA z jakiegokolwiek tytułu jest ograniczona do wartości sprzedanych towarów określonej w oparciu o cenę sprzedaży.

4. F.H.U. SOCHA nie ponosi odpowiedzialności z tytułu gwarancji za sprzedane towary niepełnowartościowe.

5. Reklamacje dostaw powinny być zgłaszane w formie elektronicznej za pośrednictwem formularza zamieszczonego na stronie internetowej www.fhu-socha.pl lub na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Szczegóły postępowania są określone poniżej:

 • 5.1. wszystkie paczki i palety nadawane przez F.H.U. SOCHA, są opatrzone taśmą z napisem F.H.U. SOCHA. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia taśmy, należy sprawdzić zawartość przesyłki przy dostawie;
 • 5.2. w chwili dostarczenia przesyłki do Kupującego przez przewoźnika, Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia czy przesyłka dotarła nieuszkodzona (tj. czy jej opakowanie nie nosi śladów jakichkolwiek uszkodzeń) oraz do sprawdzenia zgodności ilości opakowań zbiorczych z ilością tych opakowań ujawnionych na liście przewozowym; wszelkie uwagi w tym zakresie winny być odnotowane na liście przewozowym i podpisane co najmniej przez Kupującego oraz zgłoszone F.H.U. SOCHA niezwłocznie, jednak nie później niż następnego dnia po dniu dostawy, pod rygorem utraty prawa z tytułu gwarancji; 
 • 5.3 jeżeli stan przesyłki był dobry a ilość opakowań zgodna z treścią listu przewozowego, Kupujący ma obowiązek niezwłocznie zbadać ilość i jakość zawartości przesyłki oraz zgłosić ewentualne uwagi do F.H.U. SOCHA w terminie 2 dni od dnia otrzymania przesyłki, pod rygorem utraty prawa z tytułu gwarancji; 
 • 5.4 reklamacje ilościowe opakowań będą rozpatrywane pod warunkiem wpisania braków na liście
  przewozowym w obecności przewoźnika, oznacza to konieczność liczenia opakowań w momencie przejmowania towaru od przewoźnika;
 • 5.5. podstawą wszczęcia postępowania reklamacyjnego jest przedstawienie przez Kupującego listu przewozowego z czytelnym podpisem upoważnionego pracownika Kupującego oraz wpisaną datą odbioru, wraz z protokołem rozbieżności potwierdzonym czytelnym podpisem przedstawiciela przewoźnika; 
 • 5.6 wszelkie naruszenia zabezpieczeń towarów należy odnotować na liście przewozowym w obecności
  przedstawiciela przewoźnika;
 • 5.7. reklamacje dotyczące uszkodzenia towaru w czasie transportu będą rozpatrywane tylko wówczas, gdy
  opakowanie pozostało nienaruszone w trakcie transportu, chyba, że na liście przewozowym odnotowano fakt uszkodzenia opakowania;
 • 5.8. braki co do ilości opakowań zbiorczych zgłoszone po odbiorze oraz braki co do zawartości przesyłki zgłoszone po ww. dwudniowym terminie - nie wywołują skutków prawnych i nie mogą być podstawą do wysuwania jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych w stosunku do F.H.U. SOCHA; 
 • 5.9. reklamacje dotyczące jakości, których wykrycie nie było możliwe w terminie dwóch dni od dnia dostawy, mogą być składane przez Kupującego w terminie 4 dni od dnia ujawnienia wady fizycznej, pod rygorem utraty prawa z tytułu gwarancji;
 • 5.10. w przypadku, gdy Kupujący nie zgłosi zastrzeżeń w terminie 4 dni od dnia ujawnienia wady, traci
  uprawnienia z tytułu gwarancji oraz roszczenia z tytułu nienależytego wykonania zobowiązania;
 • 5.11. niezgodności w dostawie będą rozpatrywane na podstawie przesłanego formularza reklamacyjnego zamieszczonego na stronie www.fhu-socha.pl lub e-mailem na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

7POSTANOWIENIA DODATKOWE

 

1. Kupujący zobowiązuje się zawiadamiać F.H.U. SOCHA o każdej zmianie adresu jego siedziby w terminie 5 dni od zaistnienia takiej zmiany.

2. Dostarczone na podstawie umowy towary pozostają własnością F.H.U. SOCHA do czasu całkowitej zapłaty ich ceny przez Kupującego, zgodnie z art. 589-591 k.c. W przypadku opóźnienia w płatnościach przekraczających 21 dni, Kupujący upoważnia F.H.U. SOCHA do natychmiastowego odbioru towarów, co oznacza, iż po upływie ww. terminu, bez dodatkowych wezwań, oświadczeń ani jakichkolwiek dodatkowych warunków lub wymagań, F.H.U. SOCHA będzie uprawniony do wejścia do miejsca, w którym znajduje się towar oraz do jego odinstalowania (jeżeli został wcześniej zainstalowany), a następnie zabrania i wywiezienia. F.H.U. SOCHA będzie miał prawo obciążyć Kupującego kosztami dostawy urządzeń lub towarów, odinstalowania ich oraz wywozu. W celu uniknięcia wątpliwości, do czasu pełnego uiszczenia ceny Kupujący nie ma prawa do dysponowania towarem.

3. Kupujący z chwilą zawarcia Umowy przelewa na F.H.U. SOCHA wszelkie roszczenia w stosunku do kontrahentów Kupującego, jakie powstaną z tytułu dalszej sprzedaży Towaru objętego zastrzeżeniem prawa własności (przelew wierzytelności przyszłej) do kwoty odpowiadającej wartości ceny sprzedaży.

4. Jeśli którekolwiek z postanowień umowy zostanie uznane lub ocenione jako niezgodne z prawem, nieważne lub niemożliwe do realizacji zgodnie z obowiązującym prawem, ta niezgodność, nieważność lub niemożność realizacji nie będzie mieć wpływu na ważność ani nie będzie zmieniać innych postanowień umowy, które pozostaną w pełnej mocy i zachowają pełną ważność i skutek prawny.

5. W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.

 

8SIŁA WYŻSZA

 

1. W przypadku działania siły wyższej firma F.H.U. SOCHA ma prawo do odstąpienia od umowy lub odroczenia czasu dostawy do momentu zakończenia sytuacji działania siły wyższej. F.H.U. SOCHA nie ponosi odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań z powodu zaistnienia siły wyższej.

2. Działanie siły wyższej po stronie firmy F.H.U. SOCHA obejmuje między innymi każdy przypadek, w którym po zawarciu umowy firmie F.H.U. SOCHA zostanie całkowicie i/lub tymczasowo uniemożliwione wypełnienie zobowiązań wynikających z umowy , na przykład w wyniku pożaru, uszkodzenia przez wodę, powodzi, strajku pracowników, okupacji fabryki, ograniczeń importowych lub eksportowych, działań rządowych, odcięć zasilania, zagrożeń pandemicznych, opóźnień dostawców firmy F.H.U. SOCHA, a także opóźnień przewozowych lub utrudnień w transporcie oraz, dodatkowo, wszystkich innych przyczyn, które nie zostały zawinione przez firmę F.H.U. SOCHA lub za które firma F.H.U. SOCHA nie ponosi ryzyka.

3. F.H.U. SOCHA jest zobowiązania do niezwłocznego poinformowania Klienta o zaistnieniu działania siły wyższej.

 

9SPORY

 

1. Umowa z Klientem w zakresie nieuregulowanym powyżej podlega obowiązującym przepisom prawa polskiego.

2. Wszelkie spory mogą być rozstrzygane wyłącznie przez sąd powszechny miejscowo właściwy dla siedziby Firma Handlowo - Usługowa "SOCHA" - Jan Grzegorz Soch.

F.H.U. SOCHA 22.03.2021 r.
wprowadzono 22.03.2021 r., obowiązuje od 22.03.2021 r.